menu

Kansallisten dialogien tausta ja -raportti

Toimeksianto

Ministeri Sirpa Paatero asetti työryhmän kansallisten dialogien valmisteluun. Työryhmän toimikausi oli 15.1.2022-31.5.2022.

Työryhmälle annettiin tavoitteeksi luoda Poikkeusajan dialogeissa syntyneiden toimintatapojen pohjalta Kansallisten dialogien malli. Tavoitteena Kansallisten dialogien mallilla on olla uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Konkreettisesti kyse on tarvittavan pituiselle ajanjaksolle sijoittuvasta dialogisten keskusteluiden toistettavasta sarjasta, johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä. Keskusteluiden tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Suomalainen kansallisten dialogien malli ei ole poliittinen prosessi, eikä siinä tavoitella konsensusta tai konsensukseen perustuvaa päätöksentekoa. Tavoitteena on mahdollisimman moniäänisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista haasteista. Tavoitteena on nykyistä laajemman sosiaalisen vuoropuhelun kautta vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisen yhteiskunnan muutoskykyä erilaisissa ekologisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa haasteissa.

Mallin luomisen ja käyttöönoton lisäksi työryhmän tehtävänä oli suunnitella, miten mallia voidaan käyttää ja hyödyntää sekä valtionhallinnossa että muualla kuten alueilla, kunnissa, järjestöissä ja kansainvälisesti. Työryhmä on myös aloittanut kansallisten dialogien järjestäjäverkoston kokoamisen ja sellaisten käytäntöjen luomiseen, joilla kannustetaan toimijoita mukaan dialogeihin ja lisäämään omaa osaamistaan dialogien järjestämisessä.

Valtiovarainministeriön pyynnöstä OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) tuotti Suomelle 2020–2021 luottamusarvioinnin (OECD Trust Review of Finland 2021) ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin (OECD Civic Space Scan on Finland 2021). Kummassakin arvioinnissa OECD suositti Suomelle kansallisten dialogien mallin luomista ja käyttöönottoa Poikkeusajan dialogien pohjalta.

Työryhmässä ovat olleet mukana toimitusjohtaja Laura Arikka Erätauko-säätiöstä, verkostokoordinaattori Riitta Honkanen Rovaniemen kaupungilta, toiminnanjohtaja Ulla Siimes Lasten suojelunkeskusliitosta, johtaja Kai Alhanen ja johtaja Janne Kareinen Dialogiakatemiasta, johtaja Päivi Hirvola Sitrasta, viestintäpäällikkö Päivi Tampere valtioneuvoston kansliasta ja finanssineuvos Katju Holkeri ja erityisasiantuntija Ira Alanko valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteerinä on toiminut assistentti Kristiina Heiskanen valtiovarainministeriöstä.

Linkit: