menu

Bakgrund och rapport

Uppdrag

Minister Sirpa Paatero tillsatte en arbetsgrupp för att bereda nationella dialoger. Arbetsgruppens mandatperiod var den 15 januari 2022–31 maj 2022.

Arbetsgruppen fick som mål att skapa en modell för nationella dialoger utifrån tillvägagångssätten under undantagstiden. Målet med modellen för nationella dialoger är att skapa en ny modell för genomförande av samhällsdialogen i samarbete mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter. I de nationella dialogerna diskuteras frågor som är viktiga för människor och gemenskaper på ett sätt som stärker delaktigheten och ger en på människors erfarenheter baserad förståelse för olika utmaningar och möjligheter.

Konkret är det fråga om en serie dialogiska diskussioner som upprepas under en lämplig tidsperiod och till vilken så många olika människor och gemenskaper som möjligt bjuds in. Syftet med diskussionerna är att genom deltagarnas erfarenheter bygga upp förståelsen och en aktuell lägesbild av olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter.

Den finländska modellen för nationella dialoger är ingen politisk process och den eftersträvar inte konsensus eller beslutsfattande som baserar sig på konsensus. Målet är att bygga upp en så bred förståelse som möjligt av människors erfarenheter och de aktuella utmaningarna. Målet är att genom en bredare social dialog stärka delaktigheten, samhörigheten och det finländska samhällets förmåga att förändras på grund av olika ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar.

Utöver att skapa och införa modellen hade arbetsgruppen till uppgift att planera hur modellen kan användas och utnyttjas både inom statsförvaltningen och på andra håll, såsom i regionerna, kommunerna, organisationerna och internationellt. Arbetsgruppen har också inlett arbetet med att samla nätverket av anordnare av nationella dialoger och skapa sådan praxis som uppmuntrar aktörerna att delta i dialoger och öka sin kompetens när det gäller att ordna dialoger.

På begäran av finansministeriet gjorde OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) en förtroendeutvärdering av Finland 2020–2021 (OECD Trust Review of Finland 2021) och en utvärdering av medborgarsamhällets verksamhetsmöjligheter (OECD Civic Space Scan on Finland 2021). I båda utvärderingarna rekommenderade OECD att Finland skapar och inför en modell för nationella dialoger utifrån dialoger under undantagstiden.

I arbetsgruppen har följande deltagit: verkställande direktör Laura Arikka från stiftelsen Erätauko, nätverkskoordinator Riitta Honkanen från Rovaniemi stad, verksamhetsledare Ulla Siimes från Förbundet för barnskydd, direktör Kai Alhanen och direktör Janne Kareinen från Dialogiakatemia, direktör Päivi Hirvola från Sitra, kommunikationschef Päivi Tammerfors från statsrådets kansli och finansråd Katju Holkeri och specialsakkunnig Ira Alanko från finansministeriet. Assistent Kristiina Heiskanen från finansministeriet har varit arbetsgruppens sekreterare.

Länkar: