menu

Självständig tillämpning av nationell dialog

Annat utnyttjande och skakning av modellen

Olika aktörer kan fritt utnyttja och tillämpa modellen för nationella dialoger. När modellen utnyttjas självständigt ska definitionen av ”en applikation för nationell dialog” användas. Som sådana tillämpningar av den nationella dialogen kan betraktas till exempel en stor naturdialogdag samt demokratiförsvarssamtal.

Utöver den nationella skalan kan modellen skalas i båda riktningarna: riktas lokalt eller till exempel inom en viss sektor eller bransch, eller utvidgas till en internationell diskussionsserie. Finlands första exempel på nationella dialoger, dialoger under undantagsperioden, förverkligades som en rikstäckande diskussionsserie. Som ett pilotprojekt för nationella dialoger genomfördes under hösten 2022 invandringsdialoger.

De olika formerna av nationella dialoger kan delas in i en grundläggande modell, en krismodell och en riksomfattande eller snävare modell som en enskild aktör eller flera aktörer genomför självständigt. I bas- och krismodellen inleder och samordnar den operativa kärngruppen verksamheten och dessa kallas för nationella dialoger.

Om ni vill inleda en nationell dialog, kontakta vid behov applikationen.

Internationellt perspektiv

Det är möjligt att beroende på ämnet bjuda in och delta också i internationella diskussionsarrangörer och deltagare i nationella dialoger. Så har det varit också i dialogen under undantagstiden och i försvarssamtalen för demokratin. I samband med valet och beredningen av varje diskussionsämne övervägs om ämnet är sådant att man aktivt försöker engagera även den internationella debatten i ämnet. Utlandsfinländare kan delta i öppna distansdialoger. Målet är att informationen under dialogkretsarna så väl som möjligt når också dem.

Den andra sidan av det internationella perspektivet är att modellen för nationella dialoger också fritt kan utnyttjas av andra länder. Beskrivningen av modellen översätts till engelska och också andra länders aktörer inom det civila samhället och förvaltningen informeras aktivt om den. Modellen har redan presenterats bl.a. för OECD:s arbetsgrupp för öppen förvaltning.