menu

Målen och principerna för den nationella dialogen

Syftet med de nationella dialogerna är att utifrån deltagarnas erfarenheter skapa en gemensam förståelse för olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter.

Det ordnas dialoger om frågor som kräver djupare förståelse i Finland och som berör en stor skara medborgare på riksnivå. Orsaken till en dialog och behandlingen av den får inte utesluta en viss grupp människor. Dessutom ska ämnet vara sådant att en bredare förståelse av ämnet också gagnar den offentliga förvaltningen. Genom dessa dialoger kan man också påverka utvecklingen av samhället.

Processen för val av tema beskrivs närmare här.

Direkta mål för den nationella dialogen

  • Erbjuda alla människor som vistas i Finland och finländare som bor utomlands möjligheter att samlas och diskutera viktiga frågor på ett konstruktivt och öppet sätt.
  • Genom deltagarnas erfarenheter bygga upp en förståelse och en aktuell lägesbild av olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter som gagnar den offentliga förvaltningen och andra aktörer.

Mer omfattande konsekvenser som eftersträvas för att stärka demokratin

  • Öka medborgarnas ömsesidiga förtroende, förtroendet mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna samt förtroendet mellan samhällets olika aktörer.
  • Stärka medborgarnas delaktighet genom att erbjuda dem möjligheter att delta i samhällsdebatten med låg tröskel och inkludera också de befolkningsgrupper vars röst i allmänhet inte hörs.
  • Utveckla olika samhällsaktörers förmåga att behandla ärenden genom dialog.

Genomgående principer för nationella dialoger

  • Öppenhet och transparens. Vem som helst får komma med vid låg tröskel, och de grundläggande principerna för deltagande är tydliga och desamma för alla. Ingen enskild individ dikterar agendan för diskussionerna.
  • Förtroende och jämlikhet. Verksamheten baserar sig på ömsesidigt förtroende och jämlikt samarbete, allt från det inbördes arbetet inom den operativa kärngruppen, diskussionsanordnarnas förtroende för de samordnande parterna och alltid på en enskild diskussionsanordnares förtroende för diskussionsanordnaren.
  • Samägande. Öppenhet och förtroende gör det möjligt att fördela ägarskapet i de nationella dialogerna på alla parter som deltar i verksamheten.