menu
Nyhet

Temat för höstens nationella dialoger är ”Vad för oss samman?”

De nationella dialogerna är en serie öppna diskussionsmöten som erbjuder ett nytt sätt att föra dialog i samhället. I höstens dialoger söker man sådant som förenar finländarna.

I de nationella dialogerna har man upprepade gånger lyft fram människornas iakttagelser om att splittringslinjerna i samhället har fördjupats. Deltagarna i dialogerna har upplevt att det är svårt för olika människogrupper att hitta gemensamma faktorer och sätt att möta varandra. Konflikter och differentiering kan uppstå i synnerhet mellan olika generationer och kulturer, yrken och utkomst, stadsbor och personer som bor på landsbygden samt majoriteter och minoriteter. Motsatta politiska ideologier skiljer också människor åt.

I de nationella dialogerna är det fråga om en diskussionsserie där man i så stor utsträckning som möjligt bjuder in olika människor och sammanslutningar att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter. Alla diskussioner som förts sammanfattas och publiceras efter diskussionsomgången. Den insamlade informationen sammanställs så att den kan utnyttjas av alla och ställs till statens och kommunernas förfogande.

Höstens diskussionsdagar är den 10 oktober och 26 november och alla organisationer och sammanslutningar är välkomna att anmäla sig till dem. Målet är att ordnandet av diskussionen ska vara till nytta för arrangörens egen verksamhet eller organisation till exempel i form av ny information och idéer. Diskussionsarrangörerna erbjuds introduktion och stöd i processen för att bjuda in diskussionsdeltagarna. Du kan anmäla dig till diskussionsdagarna på de nationella dialogernas webbplats. Anmälan öppnas i augusti.

Temat var de organisationer som aktivt deltar i de nationella dialogernas verksamhet och som har ordnat diskussioner också under vårsessionen. Temat för de nationella dialogerna ska vara sådant som Finland behöver mångsidig förståelse för. Ämnet ska beröra ett stort antal medborgare, det får inte utesluta någon viss grupp av människor och en bredare förståelse av ämnet ska gagna hela den offentliga förvaltningen.